ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ

Заснований 01 жовтня 1980 року на підставі постанови Ради Міністрів СРСР № 662 від 23.07.1974 року «Про організацію міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового на-вчання і професійної орієнтації учнів», № 1111 від 22.12.1977 року «Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці», рішення виконкому міської Ради народних депутатів № 330 від 25.09.1980 року. Початкова назва – «Володимир-Волинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орі-єнтації учнів».
    Директори комбінату:
з 17.10.1980 року по 17.05.1983 року – Сташейко Володимир  Федосійович. Ветеран Великої Вітчизняної війни, нагороджений медалями та орденами, працював до цього вчителем, директором школи;
з 01.07.1983 року по 01.03.1994 року – Колесников Анатолій Саватійович. До цього працював головним інженером заводу хлібопродуктів, заступником голови Володимир-Волинської міської Ради народних депутатів;
з 15.03.1994 року по даний час – Якимчук Анатолій Михайлович. Вчитель-методист, відмін-ник освіти України, до цього працював вчителем СШ № 3 міста Луцька, з 1977 року по 1993 рік – директором школи, з 1993 року по 1994 рік – інспектор міськво.
Кращі педагоги комбінату:
Кацило Людмила Степанівна  – майстер за професією «Секретар керівника». Нагороджена грамотами Стаж роботи майстра – 19 років.
Савчук Лариса Володимирівна  – вчитель-майстер за професією «Продавець непродовольчих товарів», «Старший вчитель», нагороджена грамотою Міністерства освіти. Учні постійно займають призові місця на обласних олімпіадах по трудовому навчанню.
Комбінат працює як навчальний заклад по професійній орієнтації та підготовці робітничих кадрів з таких професій:
«Водій автомобіля категорій «ВС» (легкові та вантажні автомобілі)»; «Секретар керівника»;  «Продавець непродовольчих товарів»;  «Кравець»;   «Оператор комп’ютерного набору».
З 1996 року комбінат отримав ліцензію Міністерства освіти та науки України на освітню діяльність по підготовці робітничих кадрів даних професій.
Головною метою  міжшкільного навчально-виробничого комбінату є:
-    бататопрофільне трудове, професійне навчання учнів і громадян для здобуття ними профе-сій відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, навчання підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, проведення профорієнтаційної роботи з учнями шкіл міста, учнями інших навчальних закладів;
-    підготовка і підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів по договорах з підприємствами, організаціями, а також професійне навчання по замовленню населення, служби зайнятості.
Головними завданнями міжшкільного навчально-виробничого комбінату є:
-    виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, дер-жавної та рідної мови, національних цінностей українського народу і інших народів і на-цій;
-    формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості  з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професій-ного самовизначення;
-    виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і сво-бод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків  людини і громадянина;
-    розвиток особистості учня, його здібностей та обдарувань, наукового світогляду;
-    реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
-    виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного  та психічного здоров’я учнів;
-    створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільст-во.
З 1980 року комбінат розмістився в приміщенні корпусу бувшої СШ № 5 по вул. Драгомано-ва, 9.  З  1996 року комбінат розширився, приєднавши  приміщення по вул. Гайдамацькій, 24, де розмістили навчально-матеріальну базу по професії «Водій автомобіля» і обладнали 7 кабінетів та 2 лабораторії.


У 2008 році комбінат перейшов у нове приміщення по вул.. Луцькій, 117 де обладнано 13класних кімнат (лабораторій, кабінетів та майстерень). 


У 1996 році придбали навчальний автомобіль ЗіЛ-130, а в 2002 році – автомобіль ВАЗ-21063. На даний час у комбінаті налічується 4 легкових автомобілів та 5 вантажних обладнано швейну майстерню з замкнутим робочим циклом на 34 робочих місця, кабінети, майстерні і лабораторії з професій продавець непродовольчих товарів, столяр будівельний, водій автомобіля, секретар керівника, оператор комп’ютерного набору.
Щороку понад 200 випускників загальноосвітніх шкіл міста отримують у комбінаті робітничі професії. За час існування комбінатом підготовлено і випущено понад 5500 робітників.
Комбінат тісно співпрацює з центром зайнятості. Щороку проходять перепідготовку у комбінаті понад 300 безробітних.
 
Одним з найважливіших напрямків модернізації освіти в Україні є пе-рехід до профільного навчання. 
Профільне навчання є видом диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення – одного із найголовніших чинників розвитку особистості.
МНВК – це навчальний заклад , який забезпечує потреби учнів загальноо-світніх навчальних шкіл у профорієнтаційній, допрофесійній та професійній підготовці.
Відповідно до Концепції профільного навчання, виділення у старшій школі технологічного профілю дає змогу школам співпрацювати з МНВК з метою підготовки кваліфікованих робітників  серед учнів старшої школи, врахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів, здібностей в тій сфері діяльності, з якою у них буде пов'язаний вибір майбутньої професії.
Комбінат здійснює навчально-виховний процес за денною формою на-вчання. Зарахування учнів (вихованців) до комбінату здійснюється наказом директора на підставі особистої заяви (для непов-нолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження  (копія), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого  навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти  і науки України зразка.
Навчальні заняття розпочинаються з 1 вересня в День знань і закінчують-ся не пізніше 1 липня наступного року.